Polityka prywatności

Beauty Center UP Sp. z o. o. 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji o Użytkowniku – w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies – przez Administratora jakim jest Beauty Center UP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-135) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, KRS: 0000908221, NIP: 9462707690, REGON: 387861713. 

§ 1 

Informacje ogólne 

 1. Niniejsza polityka dotyczy sposobów przetwarzania danych przez Beauty Center UP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Beauty Center UP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-135) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, KRS: 0000908221, NIP: 9462707690, REGON: 387861713. 

 1. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych Administratorowi, opracował on wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym beauty.center.up@gmail.com 

 1. Jako Serwis rozumie się strony internetową prowadzoną przez Administratora, dostępne pod adresami: 

 • Drmakeup.pl 

 • Edu.drmakeup.pl 

 • Upiekszamypolki.pl 

 • Upiekszamy-polki.pl 

wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami. 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

 1. prowadzenie newslettera 

 1. obsługa zapytań przez formularz 

 1. prezentacja oferty lub informacji 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, 

 1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

§ 2 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 

 1. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 

 1. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. 

 1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach firm hostingowych, z których usług korzysta Administrator, tj. Zenbox.pl, Cyberfolks.pl. 

§ 3 

Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców: 

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w związku z realizacją celu działania strony 

 1. Podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Użytkownika 

 • MAKEUP FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP8842798244 KRS0000795649, udostępnione dane w celach obsługi platformy edu.drmakeup.pl, obsługi zamówień elektronicznych  

 1. Hostingodawcy: Cyberfolks, Zenbox. 

 1.  Mailingi: ActiveCampaign. 

 1. Reklama: Facebook, Tik tok 

 1. Księgowość: TWOJE KSIĘGI Sp. z o. o., KRS: 0000645267, NIP: 5842754239, REGON: 365791622, ul. Narwicka 2i, 80-577 Gdańsk. 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora: 

 1. informacji na temat przysługujących mu praw, 

 1. dostępu do danych osobowych go dotyczących, 

 1. ich sprostowania, 

 1. usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”), 

 1. ograniczenia przetwarzania, 

 1. przenoszenia danych, 

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie po zapoznaniu się z brzmieniem niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. 

 1. Administrator może podejmować w stosunku do Użytkownika działania z zakresu marketingu bezpośredniego, w przypadku jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. 

 1. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Administrator przesyła je także poza teren Unii Europejskiej. Wynika to z wykorzystywania przez Administratora narzędzi związanych z Microsoft, Google Ads, Pixel, Facebook, Tik tok, Google Analytics, WordPress, Woocommerce, Stripe, Hotjar, Integromat, Integrately, Zapier_________________. 

§ 4 

Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe (imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail i numer kontaktowy), o ile zostaną one podane. 

 1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

 1. Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora. 

§ 5 

Newsletter 

 1. Jako usługę Newslettera rozumie się przesyłanie wiadomości mailowych na adres wskazany przez Użytkownika, w celach kontaktu marketingowego dot. promocji, ofert, organizowanych wydarzeń oraz treści publikowanych przez Administratora na prowadzonych przez niego Serwisach. 

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym i handlowym poprzez wpisanie w odpowiednim polu na stronie internetowej swojego adresu e-mail. Zgodnie z komunikatem informacyjnym widniejącym na stronie, takie działanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prowadzenie komunikacji mailowej także o charakterze marketingowym, przedstawiając nowości dot. promocji, ofert, organizowanych wydarzeń oraz treści publikowanych przez Administratora. 

 1. Usługa Newslettera będzie świadczona na rzecz Użytkownika po wyrażeniu przez niego stosownej zgody poprzez formularz, a następnie potwierdzenie swojej woli przez otworzenie linku aktywacyjnego dostarczonego na podstawie wyżej wymienionej zgody. 

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

 1. Adresy e-mail przekazane Administratorowi w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług Newslettera nie zostaną powierzone żadnym podmiotom trzecim prócz dostawcy oprogramowania zapewniającego jego wysyłkę. 

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, poprzez skierowanie stosownego żądania na adres mailowy Administratora. 

§ 6 

Istotne techniki marketingowe 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA, Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043) 

 1. Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

 1. Call center  

§ 7 

Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są do realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach również uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawienia cookies Użytkownik powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa i postępować zgodnie z instrukcjami: 

a w przypadku urządzeń mobilnych: 

§ 8 

Zmiany treści Polityki 

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju działalności Administratora i podmiotów z nim współpracujących. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały. 

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji (pliki cookies własne) oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics, Microsoft, Google Ads, Pixel, Facebook, Tik tok, Google Analytics, Wordpress, Woocommerce, Stripe, Hotjar, Integromat, Integrately, Zapier). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności https://upiekszamy-polki.pl/polityka-prywatnosci/ Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
Save settings
Cookies settings